(Privacy Notice)

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ในการเข้าถึงและใช้บริการสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ (“สมาชิก”) ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อระบุและยืนยันตัวตนสมาชิก เพื่อให้สิทธิหรือประโยชน์สำหรับท่านซึ่งเป็นสมาชิกอันเนื่องมาจากการใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลง รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ การจัดทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล

การประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

– ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านสมัครสมาชิก และใช้บริการ จำเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล เกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงการสมัครสมาชิก รวมถึงนำไปใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน ตอบข้อซักถาม ซึ่งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถรับท่านเป็นสมาชิกได้ ไม่สามารถจัดสิทธิหรือประโยชน์ตามเงื่อนไข ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้, ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา รวมถึงตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
– ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการประมวลผลเพื่อติดตามพฤติกรรมและความสนใจเพื่อนำไปออกแบบหรือพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อแจ้งหรือนำเสนอผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน และ/หรือเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นในการส่งเสริมการขายทั้งที่ร่วมกันกับบริษัท และของบุคคลนั้นเอง รวมถึงการยืนยันตัวตนหรือการเชื่อมบัญชีระหว่างบริการ หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความยินยอม ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 5
– ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อการรักษามาตรฐานการให้บริการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5)ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
– ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ประเภทรายการข้อมูลส่วนบุคคล / ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
– ข้อมูลที่ปรากฏตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต (Passport) (ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่) : ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก (บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)
– เพศ : ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก (บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)
– ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, LINE ID) : ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก (บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)
– รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ : ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก (บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก)
– การให้ข้อมูลจากการสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม คำถามของสมาชิ : ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังเป็นสมาชิก และไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีสมาชิกได้ถูกยกเลิก (บัญชีสมาชิกจะถูกดำเนินการยกเลิกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งยกเลิก) ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


3. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ความยินยอมของท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท หน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด


4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิ
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
(3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้
(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้อจำกัดในการให้บริการสมาชิกในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านในบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกและตามที่กฎหมายกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ5. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เลขที่ 14/5 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 14/5 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190 Call Center: 094-410-6555 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์

เงื่อนไขของสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เตือนใจ พาณิชย์กรุ๊ป จำกัดซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้าซึ่งลงทะเบียนสมัครสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ กับบริษัท ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สมาชิก” อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสมาชิกสามารถสะสมแต้มผ่านบัตรสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ หรือ แอปพลิเคชัน TJ-Member รวมถึงช่องทางอย่างอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของสมาชิก ซึ่งสมาชิกควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยทันที โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้1.คำนิยาม “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.การเป็นสมาชิกลูกค้าซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
2.1 ทางแอปพลิเคชัน TJ-Member
2.2 ทางร้านเตือนใจ

3.เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 การเก็บรวบรวม สมาชิกตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) หรือตามพาสปอร์ต (Passport) หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และ/หรือที่บริษัทเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของข้าพเจ้าได้ ดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงข้อมูลจากการที่สมาชิกสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท เช่น การให้ข้อคิดเห็น คำติชม ข้อซักถาม เป็นต้น
3.2 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกตกลงและยอมรับให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ (ก) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาชิกกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามคำขอของสมาชิกก่อนเข้าทำสัญญานั้น เพื่อปฎิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลอื่นอันเป็นประโยชน์ของสมาชิก ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกในภาพรวม (ข) ประมวลผลข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่สมาชิกรายบุคคล โดยวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.2 (ข) นี้ บริษัทจะทำการขอความยินยอมจากสมาชิกก่อนใช้ หรือเปิดเผยโดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายตามที่บริษัทกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้
3.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจทำการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 3.2 โดยบริษัทจะทำการขอความยินยอมจากสมาชิกก่อนเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ เปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท เพื่อความถูกต้องโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดเผยให้หน่วยงานราชการโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3.4 ระยะเวลาในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ายังเป็นสมาชิก และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง เว้นแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะไม่สามารถทำลายหรือลบได้อันเนื่องมาจากความจำเป็นของบริษัท ที่ต้องเก็บรักษาตามสัญญาอันเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
3.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกมีสิทธิขอดูและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยหากมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก สมาชิกสามารถขอให้บริษัทเปิดเผยวิธีการได้มาได้ในกรณีบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ เป็นต้น มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือบริษัทได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ มีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ได้ มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมไว้ โดยการใช้สิทธิตามข้อนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
3.6 ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกทราบว่าการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถเป็นสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ได้ แต่ยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ในร้านเตือนใจได้ตามปกติ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้ตามเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิกสมาชิกทราบว่า
4.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
4.2 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ด้วยตนเอง
4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.5 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น

5. สิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่บริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของบริษัท

6. การคืนสินค้า และ/หรือ แต้มสะสม
6.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าคืนสินค้า ข้าพเจ้าต้องคืนแต้มสะสมที่ได้รับจากสินค้าที่คืนนั้น รวมทั้งของพรีเมียมซึ่งแลกรับมาจากแต้มสะสมไปก่อนแล้วนั้นแก่บริษัท โดยหากไม่สามารถส่งคืนของพรีเมียมในสภาพที่สมบูรณ์ได้ ข้าพเจ้าตกลงคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของพรีเมียมแทน
6.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าใช้แต้มสะสมของข้าพเจ้าเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้าน เตือนใจ หรือร้านค้าตามที่บริษัทกำหนด แล้วมีการคืนสินค้าบางรายการจากการชำระเงินในครั้งดังกล่าว ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในครั้งนั้นคืน

7. การสะสมแต้ม จากการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ
7.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าการสะสมแต้มต้องแสดงความเป็นสมาชิกเตือนใจ เมมเบอร์ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
7.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า การสะสมแต้มจากการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ เป็นไปตามรายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทกำหนด และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

8. การแลกหรือรับสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า ข้าพเจ้าจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการแลกหรือรับสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบริษัท โดยหากมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะสละสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

9. อายุการใช้งานของบัตร
9.1 สมาชิกไม่มีกำหนดอายุการใช้งาน สมาชิกสามารถตรวจสอบแต้มสะสมได้ที่ใบเสร็จรับเงินของร้าน เตือนใจ หรือ แอปพลิเคชัน TJ Member
9.2 แต้มสะสมของบัตรมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต้ม โดยระบบจะตัดแต้มในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 นาฬิกา ของปีที่แต้มครบอายุที่กำหนด

10. การยกเลิก
10.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ โดยไม่ต้องส่งคืนเอกสารแก่ข้าพเจ้า หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Call Center: 094-410-6555
10.2 กรณีสมาชิกร้องขอให้ยกเลิกความเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า
(ก) บริษัทต้องใช้เวลาในการดำเนินการยกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นเวลา 30 วันนับแต่วันที่สมาชิกได้ร้องขอ อันเนื่องมาจากกระบวนการในการลบหรือทำลายข้อมูล หรือการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป ต้องบอกกล่าวไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้เวลามากกว่า 30 วัน หากข้อมูลส่วนบุคคลมีปริมาณมากและซับซ้อน โดยหากต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจทำการติดต่อไปยังท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการยืนยันตัวตนและเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อให้การลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
(ข) ผู้ร้องขอจะไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ภายในกำหนดเวลา 180 วัน หรือจนกว่าบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

11. กรณีข้อโต้แย้ง หรือทุจริต
11.1 กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแต้มจากการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับให้บริษัทมีอำนาจในการตรวจสอบและปรับแต้มย้อนหลังได้ไม่เกิน 180 วัน และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
11.2 กรณีพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสม เพื่อแลกรับของพรีเมียม และ/หรือ สินค้า และ/หรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

12. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
12.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน TJ Member เว็บไซต์ หรือช่องทางใดๆ ของบริษัทต่อไป
12.2 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสมาชิก การแลกของพรีเมียม และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า กรณีที่มีปัญหาขัดแย้ง คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

13. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

14. เหตุฉุกเฉิน/ข้อร้องเรียน
กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกที่เบอร์ 094-410-6555 หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ 14/5 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 14/5 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 84190 Call Center: 094-410-6555

15. ข้อสงวนสิทธิ์
การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก เตือนใจ เมมเบอร์ สามารถใช้ได้เฉพาะกับร้านเตือนใจ ประเทศไทยเท่านั้น บริษัทไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอื่น หากมีกรณีพิพาทให้เป็นไปตามข้อ 13

ติดต่อเรา
บริษัทเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ปจำกัด 14/5 หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ สุราษฏร์ธานี 84190 โทร 0611785559 / 0611726446 เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ปจำกัด หรือ คลิก
Facebook

© 2022 Tuenjai.com